Πολιτική προστασίας δεδομένων στο site - MatchMoney

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πολιτική προστασίας δεδομένων στο site

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτυακών τόπων
1.1. Οικατωτέρω διαδικτυακοί τόποι έχουν δημιουργηθεί από την επιχείρηση «ΕΚΔΟΣΕΙΣ MATCH MONEY ΕΠΕ» , (εφεξής η “Επιχείρηση”) προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης των διαδικτυακών τόπων«https://www.matchmoney.com.gr/» και «https://shop.matchmoney.com.gr», αποτελούν δεσμευτικό νομικό πλαίσιο, το οποίο τηρεί και επιβάλλει η επιχείρηση κατά την παροχή των υπηρεσιών της.
Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό δίκαιο. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες όρους προκειμένου να είναι σύμφωνοι με το ισχύον κάθε φορά, νομοθετικό πλαίσιο.
Η χρήση των διαδικτυακών τόπων της επιχείρησης αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της επιχείρησης και της πολιτικής της για τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της επιχείρησης.
1.2. Πρόσβαση και περιήγηση στους διαδικτυακούς τόπους
1.2.1. Υπό την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης των παρόντων όρων χρήσης και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, παρέχεται στον επισκέπτητων διαδικτυακών τόπων, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στους διαδικτυακούς τόπους της επιχείρησης και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό του.
1.2.2.O επισκέπτηςτων διαδικτυακών τόπων έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της επιχείρησης. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη τέτοιων ενημερωτικών μηνυμάτων, ο επισκέπτης μπορεί να το δηλώσει στην επιχείρηση αποστέλλοντας email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση :matchmoney@gmail.com. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη λαμβάνει χώρα αυθημερόν.
1.2.3.Οι διαδικτυακοί τόποι αναφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links).Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών των διαδικτυακών τόπων, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την επιχείρηση, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης των διαδικτυακών τόπων της επιχείρησης, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
2. Δικαιώματα χρήστη
2.2.1. Υποβολή παραπόνου
2.2.1.1. Για οποιονδήποτε λόγο που τον αφορά και που σχετίζεται με τους διαδικτυακούς τόπους της επιχείρησης, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρία, αποστέλλοντας email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:matchmoney@gmail.com.
2.2.1.2. Η επιχείρηση θα απαντήσει στον χρήστη το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του παραπόνου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη για τη διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το υπό εξέταση ζήτημα.
2.2.1.3. Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργίατων διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.
3. Χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων
3.1. Η εταιρία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της.
Πρόκειται για τα δεδομένα που κοινοποιούν – καταχωρούν οι ίδιοι οι επισκέπτες όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμεςτων διαδικτυακών τόπων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των διαδικτυακών τόπων αποτελεί επεξεργασία κατά το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα.
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση που μια τέτοια ενέργεια επιβάλλεται εκ του νόμου.
3.2. Στους διαδικτυακούς τόπουςhttps://www.matchmoney.com.gr/καιhttps://shop.matchmoney.com.gr, η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies. Η πολιτική cookies της επιχείρησής μας είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο «πολιτική cookies». Η χρήση των διαδικτυακών τόπων της επιχείρησης αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους της πολιτικής για τα cookies.
3.3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό την αυστηρή εποπτεία της επιχείρησης και πάντοτε υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.
3.4. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχείρηση. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιχείρησης, κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
(β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
(γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
(δ) Τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων.
(στ) Τους τρίτους, στους οποίους έχουν τυχόν κοινοποιηθεί τα δεδομένα.
Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η επιχείρηση απαντά ηλεκτρονικώς σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη τους.
3.5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην εταιρία με email στην ηλεκτρονική διεύθυνσηmatchmoney@gmail.comκαι πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η επιχείρηση απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή της, η επιχείρηση ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα.
3.6. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 3.4 και 3.5 το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, πρέπει να υποβάλλει μέσω e-mail, στην διεύθυνση matchmoney@gmail.com και τα εξής στοιχεία :
(α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής,
(β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορούν οι αντιρρήσεις του, επισημαίνοντας και την θέση που αυτά βρίσκονται αναρτημένα,
(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά : τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
3.7. Η τήρηση της παραπάνω προδικασίας αποτελεί προϋπόθεση πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια της επιχείρησης.
3.8. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της επιχείρησης σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση, διευκρινίσεις ή την συνολική επανεξέταση του αιτήματός του. Σε κάθε περίπτωση, εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της επιχείρησης, μπορεί να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην εξής διεύθυνση: contact@dpa.gr.
3.9. Υπεύθυνη επεξεργασίας για τουςδιαδικτυακούς τόπους https://www.matchmoney.com.gr/» καιhttps://shop.matchmoney.com.gr, είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ MATCH MONEY ΕΠΕ».
4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
4.1. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένοι οι διαδικτυακοί τόποι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε τρίτου που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης.
4.2. Οι γραφικοί διασχηματισμοί, τα προγράμματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κείμενα, οι εικόνες, τα video, οι ήχοι, το φωτογραφικό υλικό καθώς και η διάταξη του συνόλου των διαδικτυακών τόπων αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε τρίτου που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης.
4.3. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες ή στοιχεία (ενδεικτικά : εικόνες, ήχοι, φωτογραφικό υλικό, video, κείμενα σε ιστοσελίδες τρίτων) που υπάρχουν στους διαδικτυακούς τόπους ή που παραπέμπουν οι ηλεκτρονικές σελίδες της επιχείρησης και που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, τρίτων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων και συνεπώς οι τρίτοι φέρουν την σχετική ευθύνη.
5. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Γλώσσα
5.1. Για κάθε διαφορά ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, με τους παρόντες όρους χρήσης, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
5.2. Οι παρόντες όροι χρήσης είναι διατυπωμένοι μόνο στην ελληνική γλώσσα.